Deze pagina bevat de meest recente Overeenkomst voor Amazon Advertising. Voor een lijst met wijzigingen die in de overeenkomst zijn aangebracht en aangekondigde aanstaande wijzigingen, raadpleegt u de Wijzigingen in de Overeenkomst voor Amazon Advertising.

De versie van deze Overeenkomst in het Engels is de definitieve wettig bindende versie. Vertalingen in de DuitseFranseItaliaanseSpaanse, Nederlandse, JapanseArabischePortugeseZweedsePoolse en Turks taal zijn slechts voor uw verwijzingsgemak.

OVEREENKOMST VOOR AMAZON ADVERTISING

Gepubliceerd: 14 december 2022

Welkom bij Amazon Advertising. Deze Overeenkomst voor Amazon Advertising (“Overeenkomst”), voorheen bekend als de Sponsored Ads Overeenkomst, regelt de toegang tot en het gebruik door de Klant van de Ad Services, inclusief de Advertising Console, en wordt aangegaan tussen Amazon, de Klant en elke Adverteerder (zoals gedefinieerd in artikel 8.B), indien van toepassing. Deze Overeenkomst omvat alle plaatsingsopdrachten tussen de Klant en Amazon die deze Overeenkomst door middel van verwijzing bevatten (“IO”). DOOR ZICH TE REGISTREREN VOOR OF GEBRUIK TE MAKEN VAN AD SERVICES GAAT DE KLANT (NAMENS UZELF OF HET BEDRIJF DAT U VERTEGENWOORDIGT) AKKOORD MET DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF ADVERTENTIEBELEID. Onder “wij”, “ons”, “onze” en “Amazon” wordt verstaan de toepasselijke Overeenkomstsluitende partij van Amazon en een toepasselijke Gelieerde Onderneming. Conform artikel 8.B, betekent “Klant”, “u”, of “uw” de aanvrager (als u zich registreert voor of gebruikmaakt van de Ad Services als individu) of het bedrijf dat de aanvrager in dienst heeft (als u zich registreert voor of gebruik maakt van de Ad Services als bedrijf).

1. Ad Services Algemeen. Gedurende de Termijn en onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, stelt Amazon de Klant een verscheidenheid aan tools en diensten ter beschikking, waaronder de diensten die geleverd kunnen worden via de Advertising Console, waarmee de Klant Advertenties kan plaatsen op Uitgeverseigendommen en rapporten kan beheren en ontvangen over het voorgaande (de “Ad Services”) We behouden ons het recht voor om alle aspecten van de Ad Services te bepalen en kunnen diensten en tools die via de Ad Services worden aangeboden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, beperken of beëindigen. We kunnen te allen tijde kosten in rekening brengen voor een dienst of tool van de Ad Service na kennisgeving aan de Klant (bv. via de gebruikersinterface van de Advertising Console). In verband met het beheer of de werking van de Ad Services, kunnen Amazon en Uitgevers alle Materialen van de Klant weigeren of verwijderen, of enige Campagne opschorten zonder voorafgaande kennisgeving. Amazon zal niet aansprakelijk zijn voor een dergelijke handelswijze. Amazon en Uitgevers kunnen alle Materialen van de Klant weigeren of verwijderen, of enige Campagne opschorten indien: (a) het Materiaal of de Campagne van de Klant in strijd is met de Advertentiebeleidslijnen of deze Overeenkomst; (b) uw account werd gebruikt voor misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten of als onze controles aangeven dat het kan worden gebruikt voor misleidende of frauduleuze of illegale activiteiten; (c) Amazon van mening is dat het Materiaal of de Campagne van de Klant Amazon zou kunnen blootstellen aan aansprakelijkheid; of (d) vanwege andere redenen met betrekking tot risicobeheer. Behalve voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door Amazon bevestigd, kunnen we niet garanderen dat de Advertenties van de Klant worden weergegeven op of beschikbaar worden gemaakt via een Uitgeverseigendom, noch garanderen we dat de Advertenties van de Klant op een bepaalde positie of rangorde worden weergegeven. De Klant erkent dat wij en al onze Gelieerde Ondernemingen kunnen deelnemen aan de Ad Services om de producten en services van ons of onze Gelieerde Ondernemingen op de markt te brengen.

2. Verplichtingen van de Klant.

A. Advertising Console Account. De Klant is als enige verantwoordelijk voor zijn Advertising Console Account, inclusief alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn Advertising Console Account (inclusief aangegroeide Vergoedingen), ongeacht of de activiteiten zijn geautoriseerd of ondernomen door de Klant.

B. Advertentiebeleid. Het gebruik van de Ad Services door de klant zal in overeenstemming zijn met het Advertentiebeleid, dat de Klant accepteert en dat is opgenomen in deze Overeenkomst. Amazon kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in het Advertentiebeleid. Wijzigingen aan het Advertentiebeleid zijn van kracht vanaf de publicatie ervan of na kennisgeving, zoals anderszins uiteengezet in Artikel 13.G.

C. Verantwoordelijkheid voor Materialen van de Klant, gebruik van Ad Services, en Contractanten. De Klant is als enige verantwoordelijk voor alle Materiaal van de Klant en zijn gebruik van de Ad Services. De Klant gaat ermee akkoord dat niets in het Materiaal van de Klant of het gebruik van de Ad Services: (a) fout, misleidend, lasterlijk, intimiderend of bedreigend zal zijn; (b) oneerlijke concurrentie zal vormen of oneerlijke handelspraktijken zal uitmaken; (c) de Toepasselijke Wetgeving zal schenden; of (d) de Intellectuele Eigendomsrechten van derden zal schenden of misbruiken. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de activiteiten van de onderaannemer, vertegenwoordiger of agent van de Klant of andere personen die handelen namens de Klant (zoals een externe campagnebeheerdienst) in verband met deze Overeenkomst (gezamenlijk “Contractanten”). De Klant zal ervoor zorgen dat zijn Contractanten alle toepasselijke wetten naleven, met inbegrip van de wetten in verband met gegevensbescherming en privacy.

D. Verboden activiteiten. In relatie tot de Ad Services bevestigt de Klant dat: (a) de Advertenties, en het gebruik door de Klant en de Adverteerder van de Ad Services en de Advertising Console, alle toepasselijke wetten zullen naleven; (b) de Advertenties geen content zullen bevatten, omvatten of ernaar koppelen die in strijd is met het Advertentiebeleid; (c) de Klant geen gebruik zal maken van, en geen derde partij zal toestaan of ertoe aanzetten om gebruik te maken van, middelen om frauduleuze of ongeldige klikken of vertoningen te genereren; (d) de Klant Advertenties niet bewust zal richten op kinderen onder de leeftijd van 13 jaar (of een andere toepasselijke leeftijdsgrens zoals vastgelegd in de toepasselijke Wetten, zoals jonger dan 16 jaar in Californië, in de Europese Economische Ruimte en in het Verenigd Koninkrijk, jonger dan 12 jaar in Brazilië en jonger dan 18 jaar in Turkije) in het kader van de Ad Services, en dat de Klant zich niet bewust zal inlaten met het verzamelen, gebruiken of bekendmaken (of met het in staat stellen van een derde partij om ze te verzamelen, te gebruiken of bekend te maken) van PII- of EU-gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar of BR-gegevens van kinderen jonger dan 12 jaar (of een andere toepasselijke leeftijdsgrens zoals vastgelegd in de toepasselijke Wetten, zoals jonger dan 16 jaar in Californië, in de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk, jonger dan 12 jaar in Brazilië en jonger dan 18 jaar in Turkije) in verband met de Ad Services; (e) de Klant, als gevolg van zijn handelen of verzuimen, geen malware zal leveren aan de Advertising Console of aan Gebruikers of apparaten via de Ad Services of op of via een Uitgeverseigendom of Bestemming; (f) de Klant geen Ad Services zal kopiëren, wijzigen, beschadigen, vertalen, reverse-engineeren, decompileren, disassembleren, reconstrueren, of er afgeleide werken van zal creëren; en (g) de Klant geen gebruik zal maken van een apparaat, software of routine om de correcte werking van de Ad Services te verstoren of pogen die te verstoren, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen van de Advertising Console en andere activiteiten die plaatsvinden op onze servers.

E. Gebruik van Amazon Attribution. De Klant stemt ermee in dat de toegang van de Klant tot en het gebruik van Amazon Attribution, indien van toepassing, onderworpen is aan de bepalingen en voorwaarden van de Amazon Attribution Overeenkomst.

3. Licentie voor de Materialen van de Klant. De Klant verleent ons wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, volledig betaalde en sublicentieerbare rechten en licenties voor het gebruik van de Materialen van de Klant voor de Ad Services; met dien verstande echter dat wij geen handelsmerken, dienstmerken, handelsimago (inclusief enige propriëtaire “look and feel”), handelsnamen of andere bron of bedrijfsaanduiding die beschermd zijn of kunnen worden krachtens enige wetten, die de Klant ons vertrekt via de Ad Services in niet-tekstuele vorm en afzonderlijk van enige productspecifieke informatie of materialen (“Handelsmerken van de Klant”) zullen wijzigen ten opzichte van de door de Klant aangeleverde vorm (behalve voor wijziging van het formaat waar nodig voor de presentatie, en op voorwaarde dat de relatieve verhoudingen van deze Handelsmerken van de Klant ongewijzigd blijven) en dat wij zullen ingaan op het verzoek van de Klant om verwijdering met betrekking tot een specifiek gebruik van Handelsmerken van de Klant op de Website van Amazon (op voorwaarde dat de Klant dat niet zelf kan doen aan de hand van de standaardfunctionaliteit die hem beschikbaar is gesteld).

4. Vergoedingen.

A. Vergoedingen. De Klant verbindt zich ertoe ons alle toepasselijke vergoedingen en kosten te betalen die wij in rekening brengen voor het gebruik van de Ad Services door de Klant (gezamenlijk “Vergoedingen”). De Klant stemt in met en verbindt zich tot de naleving van het Vergoedingsbeleid. De Vergoedingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze metingen voor de Ad Services en de toepasselijke facturatiemaatstaven (zoals vertoningen of klikken). De Klant weet dat derden vertoningen of klikken op Advertenties kunnen genereren voor oneigenlijke doeleinden, en de Klant aanvaardt dit risico. We kunnen betaling eisen van (a) rente tegen 1,5% per maand samengestelde maandelijkse rente (19,56% samengestelde jaarlijkse rente) of het hoogste wettelijk toegestane tarief, indien dat lager is, op alle bedragen die niet zijn betaald op het moment dat ze verschuldigd zijn, totdat alle bedragen volledig zijn betaald en (b) redelijkerwijs gemaakte kosten en advocatenkosten die we maken bij het innen van achterstallige betalingen die te kwader trouw worden betwist. Voor achterstallige bedragen kunnen wij bij de Klant met alle rechtmatige middelen betaling of terugbetaling vorderen. De Klant doet afstand van alle claims met betrekking tot de Kosten, tenzij deze binnen 60 dagen na de datum waarop de kosten in rekening zijn gebracht, worden ingediend.

B. Aansprakelijkheid voor Vergoedingen en Adverteerders. Wat Vergoedingen betreft die zijn opgelopen namens een Adverteerder, zal de Klant hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van dergelijke Vergoedingen voor zover de opbrengst door de Adverteerder is overgemaakt aan de Klant; met dien verstande dat de Klant verantwoordelijk is voor en ons alle Vergoedingen zal betalen die zijn opgelopen als gevolg van een gebruikersfout van de Klant of door de overschrijding van de bevoegdheid van de Adverteerder, inclusief bij het specifiëren van de Campagnegegevens. De Klant zal alle redelijke inspanningen leveren om de tijdige betaling van Vergoedingen te innen bij de Adverteerder. Op ons verzoek zal de Klant melden of een Adverteerder voldoende fondsen heeft betaald aan de Klant om de betalingen krachtens deze Overeenkomst te doen.

C. Agentschapsrelaties. Als de Klant verzoekt dat Amazon de Klant factureert, verklaart en garandeert de Klant dat hij als opdrachtgever optreedt bij de aankoop van Ad Services onder deze Overeenkomst. Voor zover de Klant handelt namens een adverteerderscliënt of Adverteerder onder deze Overeenkomst, kan Amazon facturen voor Vergoedingen sturen naar de betrokken Adverteerder of adverteerderscliënt, en hem Prestatiegegevens, Campagnegegevens en Vergoedingsgegevens ter beschikking stellen. De Klant zal, op ons verzoek, Amazon voorzien van contactgegevens (inclusief wettelijke naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) voor de adverteerderscliënt of Adverteerder namens wie de Klant handelt.

5. Belastingen. De Klant gaat ermee akkoord te voldoen aan het Fiscaal Beleid.

6. Gegevens; Privacy.

A. Ad Services Gegevens. De Klant mag de Ad Service Gegevens enkel gebruiken om: (a) Campagnes uitsluitend via de Ad Services te plannen en te beheren, (b) de prestaties van de Ad Services te evalueren, enkel voor zijn interne doeleinden, en (c) met inachtneming van Deel 6.B, Prestatiegegevens te verstrekken aan de betrokken Adverteerder die deze Campagne heeft gekocht. De Klant mag Ad Services Gegevens enkel gebruiken en bekendmaken voor zover uitdrukkelijk toegestaan in dit Deel 6.A, en de Klant zal geen Ad Services Gegevens (inclusief Prestatiegegevens) gebruiken en bekendmaken, en zal zijn Gelieerde Ondernemingen, Contractanten of vertegenwoordigers niet toestaan om deze Gegevens te gebruiken of bekend te maken (of een derde partij in staat stellen om deze Gegevens te gebruiken of bekend te maken) op enige andere wijze of voor enig ander doel, inclusief voor Herbestemming. Niettegenstaande het voorgaande kan de Klant Ad Services Gegevens bekendmaken voor zover nodig om in te gaan op een geldig en bindend bevel van een rechtbank, een wet of de instructie van een overheids- of toezichtinstantie; op voorwaarde dat de Klant ons verwittigt vóór dergelijke bekendmaking. Alle Ad Services Gegevens zijn de exclusieve eigendom van Amazon.

B. Openbare Gegevens. De Klant zal ervoor zorgen dat een Adverteerder of Contractant of andere derde partij aan wie de Klant Ad Services Gegevens bekendmaakt, of die deze Gegevens op andere wijze ontvangt, gebonden is door en zich houdt aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en gebruiks- en bekendmakingsbeperkingen die minstens even restrictief zijn als die van de Klant krachtens deze Overeenkomst.

C. Voorlopige Voorziening. De Klant stemt ermee in dat in geval van inbreuk door hem op dit Deel 6 de schade die wij lijden niet volledig kan worden gedekt door enkel een geldelijke schadevergoeding, en dat wij derhalve recht zullen hebben op een voorlopige voorziening tegen dergelijke inbreuk zonder borgstelling of toezegging.

D. EU-gegevens. De Klant stemt in met en verbindt zich tot de naleving van het EU GDPR Policy voor zover van toepassing.

E. BR-gegevens. De Klant gaat ermee akkoord te voldoen aan het BR LGDP Policy voor zover van toepassing.

7. Vertrouwelijkheid. De Klant zal de voorwaarden van een toepasselijke geheimhoudingsovereenkomst tussen de Klant en Amazon (of een Gelieerde Onderneming van Amazon) naleven (“Geheimhoudingsovereenkomst van de Klant”). In geval van conflict tussen de Geheimhoudingsovereenkomst van de Klant en Deel 6 van deze Overeenkomst zullen de bepalingen van Deel 6 voorrang hebben. Bij ontbreken van een dergelijke geheimhoudingsovereenkomst zullen de Klant en zijn vertegenwoordigers gedurende de looptijd van de Overeenkomst en 5 jaar na de beëindiging, tenzij voor zover uitdrukkelijk toegestaan krachtens deze Overeenkomst, alle informatie beschermen en vertrouwelijk houden die zij verkrijgen van Amazon in verband met deze Overeenkomst of met de Ad Services en die is aangemerkt als vertrouwelijk of bedrijfseigen of die, gelet op de aard van deze informatie of de wijze van haar bekendmaking, redelijkerwijs moet worden beschouwd als vertrouwelijk of bedrijfseigen (inclusief alle informatie betreffende de technologie van Amazon, de beschikbaarheid van de Advertentie-inventaris, en de targeting-, publieks- en prijsgegevens).

8. Verklaringen en garanties.

A. Door de Klant in het algemeen. De Klant verklaart en garandeert dat: (i) als hij een bedrijf is, dat bedrijf naar behoren is georganiseerd, rechtmatig bestaat en goed aangeschreven staat krachtens de wetten van het rechtsgebied waar het bedrijf is gevestigd; (ii) hij beschikt over alle noodzakelijke rechten, licenties, toestemmingen en machtigingen om deze Overeenkomst namens zichzelf aan te gaan, om gebruik te maken van de content in de Advertenties die het voorwerp vormen van deze Overeenkomst, inclusief het Advertentiebeleid, en om haar verplichtingen uit te voeren, haar rechten uit te oefenen en de licenties te verlenen die onder deze Overeenkomst worden verleend; (iii) hij en al zijn onderaannemers, agenten en leveranciers te allen tijde zullen voldoen aan alle Wetten die van toepassing zijn op de uitvoering van zijn verplichtingen en de uitoefening van zijn rechten in het kader van deze Overeenkomst; (iv) hij en zijn financiële instelling(en) niet onderworpen zijn aan sancties of anderszins zijn aangemerkt op een lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen of eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van een dergelijke partij, met inbegrip van de lijsten die worden bijgehouden door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de overheid van de Verenigde Staten (bv., de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Foreign Sanctions Evaders List en de Entity List van het Amerikaanse ministerie van Handel), de Europese Unie of haar lidstaten, of een andere toepasselijke overheidsinstantie; (v) hij geen goederen, software of technologie direct of indirect zal uitvoeren, wederuitvoeren, verzenden of laten uitvoeren, wederuitvoeren of verzenden naar een land, persoon, onderneming, organisatie of entiteit waarnaar deze uitvoer, wederuitvoer of verzending beperkt of verboden is, met inbegrip van een land, persoon, onderneming, organisatie of entiteit waarvoor sancties of embargo's gelden die worden beheerd door de Verenigde Naties, het ministerie van Financiën of het ministerie van Handel van de Verenigde Staten, de Europese Unie of een andere toepasselijke overheidsinstantie; en (vi) alle informatie die hij verstrekt aan Amazon waar, juist en volledig is, en dat hij die informatie in geval van wijzigingen zonder verwijl zal bijwerken of verbeteren.

B. Door de Klant betreffende Adverteerders. De Klant verklaart en garandeert dat: (i) hij is aangesteld als vertegenwoordiger van en bevoegd is om te handelen namens, en voor deze Overeenkomst heeft gebonden, iedere derde partij, in voorkomend geval, waarvoor de Klant adverteert in verband met de Ad Services (“Adverteerder”); (ii) deze Overeenkomst uitvoerbaar is tegenover deze Adverteerder overeenkomstig haar voorwaarden; en (iii) alle verwijzingen naar de Klant in deze Overeenkomst ook van toepassing zullen zijn op de Adverteerder, in voorkomend geval. De Klant zal ons, op ons verzoek, een schriftelijke bevestiging bezorgen van de relatie tussen hem en deze Adverteerder. Als deze Overeenkomst om welke reden dan ook niet uitvoerbaar is tegenover de Adverteerder, is de Klant verplicht tot uitvoering van de verplichtingen die de Adverteerder zou hebben als deze Overeenkomst uitvoerbaar zou zijn tegenover de Adverteerder. Als de Klant de Ad Services gebruikt voor eigen rekening, wordt de Klant zowel Klant als Adverteerder beschouwd ten aanzien van dit gebruik.

C. Door Amazon. De toepasselijke Overeenkomstsluitende partij van Amazon verklaart en garandeert dat (i) zij naar behoren is georganiseerd, rechtmatig bestaat en goed aangeschreven staat krachtens de wetten van het rechtsgebied waar de Overeenkomstsluitende partij van Amazon gevestigd is; (ii) zij wettelijk bevoegd is contracten af te sluiten.

9. Schadeloosstelling.

A. Door de Klant. Voor zover toegestaan door de Wet zal de Klant ons, onze Gelieerde Ondernemingen en de Uitgevers, en ieder van onze en hun bestuurders, directeurs, werknemers, vertegenwoordigers, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor aansprakelijkheid, schade, verlies of uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten en gerechtskosten) (gezamenlijk “Verliezen”) in het kader van een vordering, rechtszaak, procedure, eis of vonnis (“Vordering”) die ontstaat uit of in verband met: (a) het gebruik door de Klant van de Ad Services; (b) een werkelijke of vermeende inbreuk op de Overeenkomst, inclusief het Advertentiebeleid; (c) Materialen van de Klant, met inbegrip van een werkelijke of vermeende inbreuk op of misbruik van Intellectuele-eigendomsrechten door Materialen van de Klant; of (d) fraude, opzettelijke fout, grove nalatigheid of een inbreuk op reclame- of privacyrechten door de Klant of zijn Contractanten, onderaannemers, vertegenwoordigers of leveranciers in het kader van deze Overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande hebt u geen verplichtingen krachtens Deel 9.A(a) voor een Vordering voor zover die veroorzaakt is door de grove nalatigheid of een opzettelijke fout van ons of onze Gelieerde Ondernemingen. Uitgevers zijn beoogde derde partij-rechthebbenden van dit Deel 9.A voor zover toegestaan door de toepasselijke Wetten.

B. Door Amazon. Amazon zal u en uw werknemers, directeuren en bestuurders verdedigen bij, schadeloos stellen tegen en vrijwaren van enige Vordering van derden die ontstaat uit of verband houdt met: (a) een inbreuk door Amazon op toepasselijke Wetten in het kader van de levering van Ad Services aan u krachtens deze Overeenkomst; of (b) aantijgingen dat de Advertising Console een inbreuk op of misbruik van de intellectuele-eigendomsrechten van die derde partij vormt.

C. Proces. In het kader van een Vordering zoals beschreven in dit Deel 9, zal de gevrijwaarde partij (a) de vrijwarende partij zonder verwijl schriftelijk in kennis stellen van de Vordering (met dien verstande dat een vertraging van deze kennisgeving de vrijwarende partij niet zal ontslaan van haar vrijwaringsverplichtingen tenzij voor zover die vertraging haar verdediging aantast), (b) redelijk samenwerken met de vrijwarende partij (op kosten van de vrijwarende partij) in verband met de verdediging en afwikkeling van de Vordering, en (c) de vrijwarende partij toestaan om de controle te nemen over de verdediging en afwikkeling van de Vordering voor zover als toegestaan door de toepasselijke Wetten, met dien verstande dat de vrijwarende partij de Vordering niet mag afwikkelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gevrijwaarde partij (die niet onredelijk zal worden geweigerd of uitgesteld), en verder met dien verstande dat de gevrijwaarde partij (op eigen kosten) mag deelnemen aan de verdediging en afwikkeling van de Vordering met een advocaat van eigen keuze. De verplichting tot schadeloosstelling van een partij krachtens dit Deel 9 staat los van haar andere verplichtingen krachtens deze Overeenkomst.

10. DISCLAIMERS.

A. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ERKENT EN BEVESTIGT DE KLANT DAT DE AD SERVICES, MET INBEGRIP VAN ALLE TECHNOLOGIE, HULPMIDDELEN, DIENSTEN, SOFTWARE, FUNCTIONALITEIT, MATERIAAL EN INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF GELEVERD WORDEN IN VERBAND MET DE AD SERVICES, EN DE UITGEVERSEIGENDOMMEN WORDEN VERSTREKT “AS-IS.” HET GEBRUIK DOOR DE KLANT VAN DE AD SERVICES IS NAAR EIGEN KEUZE EN VOOR EIGEN RISICO. WIJ GARANDEREN NIET DAT UITGEVERSEIGENDOMMEN, DE ADVERTISING CONSOLE OF ENIGE TECHNOLOGIE, HULPMIDDELEN, DIENSTEN, SOFTWARE, FUNCTIES, MATERIALEN OF INFORMATIE DIE WORDEN GELEVERD IN VERBAND MET DE AD SERVICES BEANTWOORDEN AAN DE VEREISTEN VAN DE KLANT OF BESCHIKBAAR, ONONDERBROKEN EN VRIJ VAN DEFECTEN EN FOUTEN ZIJN, EN WIJ ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE GEVOLGEN VAN ENIGE ONDERBREKING OF FOUTEN.

B. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST GESTELD, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, DOEN WIJ EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN DE KLANT AFSTAND VAN ALLE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT: (1) DE TIMING, (2) DE POSITIONERING, (3) HET VERBAND, (4) DE PRESTATIE VAN (NAARGELANG HET GEVAL): DE AD SERVICES (INCLUSIEF GERELATEERDE TECHNOLOGIE), ADVERTENTIES EN CAMPAGNES (INCLUSIEF DE KWANTITEIT EN KWALITEIT VAN VERTONINGEN), EN DE ADVERTENTIEPRESTATIES OF DE JUISTHEID VAN AD SERVICES-GEGEVENS, TARGETING, RAPPORTAGE, PUBLIEKSGEGEVENS.

C. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ACCEPTEERT GEEN ENKELE PARTIJ, EN DOEN GEEN ENKELE PARTIJ EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKEN MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST, EN ZIEN DE ANDERE PARTIJEN AF VAN ALLE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT: (A) ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST OF DE AD SERVICES, MET INBEGRIP VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK; (B) ALLE VERMEENDE GARANTIES OF VOORWAARDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET VERLOOP VAN DE HANDEL, DE UITVOERING OF DE HANDELSPRAKTIJK; EN (C) ALLE VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEID, RECHTEN, VORDERINGEN OF RECHTSMIDDELEN OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD, AL DAN NIET VOORTVLOEIEND UIT ONZE NALATIGHEID.

11. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN.

A. TENZIJ IN HET KADER VAN EEN INBREUK OF VERMEENDE INBREUK OP DEEL 6, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETTEN, IS GEEN VAN DE PARTIJEN AANSPRAKELIJK, OP BASIS VAN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDER PRINCIPE, TEGENOVER DE ANDERE PARTIJ OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR (A) INDIRECTE SCHADE ZOALS DEKKINGSKOSTEN, OF DE RECUPERATIE VAN EEN INVESTERING GEDAAN DOOR DE ANDERE PARTIJ OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST; (B) IEDERE WINSTDERVING OF VERLIES VAN INKOMSTEN, ZAKEN OF GEGEVENS; OF (C) PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, OOK ALS DE PARTIJ OP DE HOOGTE WAS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE KOSTEN OF SCHADE.

B. NIETS IN DEZE OVEREENKOMST IS BEDOELD TOT UITSLUITING, BEPERKING OF WIJZIGING VAN ENIGE RECHTEN OF CLAIMS WAAR DE KLANT WETTELIJK OF ANDERSZINS OVER BESCHIKT VOOR ZOVER DIE RECHTEN OF CLAIMS NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETTEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST OF DE AD SERVICES NIET MEER BEDRAGEN DAN DE TOTALE VERGOEDINGEN BETAALD OF VERSCHULDIGD DOOR DE KLANT AAN AMAZON KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST TIJDENS DE 6 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP DEZE AANSPRAKELIJKHEID ONTSTOND.

12. Termijn en beëindiging; Overleving.

A. De termijn van deze Overeenkomst begint bij de registratie van de Klant of het gebruik van de Ad Services door de Klant en eindigt bij de beëindiging ervan door een van de partijen (de “Termijn”). Een Adverteerder kan de Overeenkomst alleen beëindigen voor zover die op hem betrekking heeft. De beëindiging van de Overeenkomst door of met betrekking tot een Klant zal de Overeenkomst echter beëindigen aangezien zij van toepassing is op alle Adverteerders die de Klant vertegenwoordigt.

B. De Klant kan deze Overeenkomst te allen tijde per direct beëindigen middels een kennisgeving aan ons. Amazon kan deze Overeenkomst voor gemak beëindigen na een voorafgaande kennisgeving van 15 dagen.

C. Onverminderd de rechten van Amazon krachtens Deel 1 kan Amazon het gebruik van de Ad Services door de Klant opschorten of beëindigen als: (a) de Klant een wezenlijke inbreuk op de Overeenkomst begaat en die niet rechtzet binnen 7 dagen na een ingebrekestelling, tenzij wij van mening zijn dat uw inbreuk ons kan blootstellen aan risico of aansprakelijkheid tegenover een derde partij, in welk geval wij het recht hebben om de voornoemde rechtzettingsperiode naar redelijke eigen keuze in te korten of weg te laten; (b) de Advertising Console-account van de Klant werd gebruikt voor misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten of als onze controles aangeven dat het kan worden gebruikt voor misleidende of frauduleuze of illegale activiteiten; of (c) het gebruik van de Ad Services door de Klant schade heeft berokkend aan, of volgens onze controles schade zou kunnen berokkenen aan, andere klanten of adverteerders, of Amazon.

D. Deze Overeenkomst zal per direct worden beëindigd in geval van (a) de beëindiging van de Ad Services overeenkomstig Paragrafen B of C; (b) de instelling door of tegen de Klant van een insolventie-, curator- of faillissementsprocedure of een andere procedure voor de vereffening van zijn schulden, (c) als de Klant een overdracht ten gunste van de schuldeisers doet, of (d) als de Klant overgaat tot de ontbinding of stopzetting van zijn activiteiten. Om twijfel te voorkomen, wordt deze Overeenkomst niet beëindigd door de beëindiging of annulering van een IO. Bij de beëindiging van deze Overeenkomst vervallen alle rechten en verplichtingen van de partijen krachtens deze Overeenkomst; met dien verstande dat de Klant ons zonder verwijl alle onbetaalde Vergoedingen zal betalen die verschuldigd zijn in verband met de Ad Services per de datum van beëindiging en, in voorkomend geval, alle rente daarover en de inningskosten. Delen 2, 3, 4.A-B (inclusief het Vergoedingsbeleid) (tot alle Vergoedingen die zijn aangegroeid voor de datum van beëindiging betaald zijn), 4.C, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 van deze Overeenkomst blijven van kracht na de beëindiging of afloop van deze Overeenkomst om welke reden dan ook; met dien verstande bovendien dat de voorwaarden van deze Overeenkomst van kracht blijven voor per de datum van beëindiging uitstaande IO's (die zullen worden beëindigd overeenkomstig hun eigen voorwaarden). Ook een Advertentiebeleid waarvan de voorwaarden uitdrukkelijk stellen dat het van kracht blijft, zal van kracht blijven na de beëindiging van deze Overeenkomst.

13. Diversen.

A. Volledige Overeenkomst; Scheidbaarheid. Deze Overeenkomst vertegenwoordigt, samen met het Advertentiebeleid, eventuele IO's en een eventuele Geheimhoudingsovereenkomst van de Klant, de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst en vervangt alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en afspraken; met dien verstande echter dat als de Klant een afzonderlijke overeenkomst heeft gesloten met Amazon inzake het gebruik door de Klant van een bepaald advertentieproduct van Amazon (zoals een IO dat onder IAB 3.0 valt voor de advertentiekoop van een display) die niet werd vervangen door deze Overeenkomst, de voorwaarden van die afzonderlijke overeenkomst bepalend zullen zijn voor het gebruik door de Klant van dat advertentieproduct van Amazon (en uitsluitend voor dat gebruik van dat advertentieproduct van Amazon) voor de specifieke aankoop die wordt beschreven in deze overeenkomst tenzij en tot zij wordt vervangen door deze Overeenkomst. Als een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-uitvoerbaar wordt bevonden, dan zal die bepaling als scheidbaar van deze Overeenkomst worden beschouwd, zonder gevolgen voor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overblijvende bepalingen.

B. Wijziging. Wij zullen overeenkomstig Deel 13.G wijzigingen in deze Overeenkomst laten ingaan na een voorafgaande kennisgeving van 15 dagen. Wij kunnen deze Overeenkomst echter te allen tijde per direct wijzigen of aanpassen (a) om redenen van wettelijkheid, regelgeving, fraude, de preventie van misbruik of de veiligheid; (b) om bestaande functies te veranderen of extra functies toe te voegen aan de Ad Services of de Advertising Console. Wij zullen u informeren over wijzigingen of aanpassingen overeenkomstig Deel 13.G. Als u blijft gebruikmaken van de Ad Services of de Advertising Console na de datum waarop een wijziging in deze Overeenkomst ingaat, geeft u daarmee te kennen in te stemmen met deze wijziging. Als een wijziging of aanpassing voor u onaanvaardbaar is, moet u deze Overeenkomst beëindigen overeenkomstig Deel 12.

C. Verklaring van afstand. Het niet afdwingen van de strikte uitvoering van een bepaling van deze Overeenkomst vormt geen verklaring van afstand van ons recht om een dergelijke bepaling of een andere bepaling van deze Overeenkomst later wel af te dwingen.

D. Geschillen; Toepasselijk recht; Rechtsgebied.

1. Voor zover het Verkozen Land de Verenigde Staten, Canada of Mexico is, zullen de Federal Arbitration Act, het toepasselijke federale recht en de wetten van de staat Washington van toepassing zijn op deze Overeenkomst, zonder uitvoering te geven aan enige principes van wetsconflicten. Voor zover het Verkozen Land de Verenigde Staten, Canada of Mexico is, stemmen Amazon, de Klant en de Adverteerder er ieder mee in dat elk geschil of elke vordering met betrekking tot deze Overeenkomst of de Ad Services zal worden beslecht door bindende arbitrage zoals beschreven in deze paragraaf, in plaats van in de rechtbank, met dien verstande dat de Klant en de Adverteerder vorderingen kunnen indienen bij een rechtbank voor kleine vorderingen indien deze in aanmerking komen en elke partij een rechtszaak kan aanspannen bij een staats- of federale rechtbank in King County, Washington om inbreuk of ander misbruik van Intellectuele Eigendomsrechten te verbieden. Er is geen rechter of jury bij arbitrage, en rechterlijke toetsing van een arbitragebeslissing is beperkt. Een arbiter kan echter op individuele basis dezelfde schade en schadevergoeding vaststellen als een rechtbank (met inbegrip van een voorlopige en declaratoire schadevergoeding of een wettelijke schadevergoeding), en moet de voorwaarden van deze Overeenkomst volgen zoals een rechtbank dat zou doen. Om een arbitrageprocedure te beginnen moet de Klant of Adverteerder, naargelang het geval, een brief met een verzoek om arbitrage en een beschrijving van de vordering sturen naar onze geregistreerde agent, Corporation Service Company, 300 Deschutes Way SW, Suite 304, Tumwater, WA 98501. De arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association (AAA) volgens haar regels, met inbegrip van de 'Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes'. De betaling van alle dossier-, administratiekosten en kosten van de arbiter wordt geregeld door de regels van de AAA. We zullen deze kosten vergoeden voor vorderingen van minder dan $ 10.000, tenzij de arbiter bepaalt dat de vorderingen lichtzinnig zijn. Evenzo zal Amazon geen advocaatkosten en honoraria van de Klant of Adverteerder vragen in de arbitrage, tenzij de arbiter bepaalt dat de vorderingen lichtzinnig zijn. De Klant of Adverteerder, voor zover van toepassing, kan ervoor kiezen om de arbitrage te laten uitvoeren per telefoon, op basis van schriftelijke stukken, of in persoon in het district waar de Klant of Adverteerder, voor zover van toepassing, woont of op een andere wederzijds overeengekomen locatie. Amazon, de Klant en de Adverteerder komen overeen dat elke geschillenbeslechtingsprocedure alleen op individuele basis zal worden uitgevoerd en niet in een groepsvordering, geconsolideerde of representatieve rechtshandeling. Als om welke reden dan ook een vordering plaatsvindt in de rechtbank in plaats van in een arbitrage, zien Amazon, de Klant en de Adverteerder elk af van enig recht op een juryrechtspraak.

2. Voor zover het Verkozen Land Japan is, is de wetgeving van Japan van toepassing op deze Overeenkomst en zullen geschillen of vorderingen die op enigerlei wijze verband houden met deze Overeenkomst of de Ad Services alleen worden beslecht door de districtsrechtbank van Tokio. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en alle plaatselijke wetten ter uitvoering van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, DOEN DE KLANT EN DE ADVERTEERDER HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE RECHTEN DIE ELK VAN HEN KAN HEBBEN OM GESCHILLEN VOOR EEN ANDERE RECHTBANK, TRIBUNAAL OF FORUM TE BESLECHTEN. Amazon, de Klant en de Adverteerder komen overeen dat alle geschillenbeslechtingsprocedures alleen op individuele basis zullen worden uitgevoerd en niet in een groepsvordering, geconsolideerde of representatieve rechtshandeling.

3. Voor zover het Verkozen Land Australië is, is de wetgeving van New South Wales, Australië, van toepassing op deze Overeenkomst en zullen geschillen of vorderingen die op enigerlei wijze verband houden met deze Overeenkomst of de Ad Services alleen worden beslecht door de rechtbanken van New South Wales. Elke partij stemt in met de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied in deze rechtbanken. Niettegenstaande het voorgaande kan elk van de partijen een voorlopige voorziening eisen in elke staats-, federale of nationale rechtbank die bevoegd is om een voorlopige voorziening te treffen voor een feitelijke of vermeende inbreuk op de Intellectuele-eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van die partij, haar gelieerde ondernemingen of een derde. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en alle plaatselijke wetten ter uitvoering van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, DOEN DE KLANT EN DE ADVERTEERDER HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE RECHTEN DIE ELK VAN HEN KAN HEBBEN OM GESCHILLEN VOOR EEN ANDERE RECHTBANK, TRIBUNAAL OF FORUM TE BESLECHTEN. Amazon, de Klant en de Adverteerder komen overeen dat alle geschillenbeslechtingsprocedures alleen op individuele basis zullen worden uitgevoerd en niet in een groepsvordering, geconsolideerde of representatieve rechtshandeling. Amazon, de Klant en de Adverteerder doen elk afstand van elk recht op juryrechtspraak.

4. Voor zover het Verkozen Land Inda is, (a) zal het recht van India van toepassing zijn op deze Overeenkomst, zonder uitvoering te geven aan principes van wetsconflicten, en (b) zullen alle geschillen, vorderingen, verschillen of vragen van welke aard dan ook die ontstaan tussen Amazon en de Klant of Adverteerder met betrekking tot deze Overeenkomst of in verband met deze Overeenkomst of de Ad Services, met inbegrip van de constructie, betekenis of interpretatie ervan, of met betrekking tot rechten en verplichtingen van de partijen, worden voorgelegd aan de enige arbiter die door Amazon is aangesteld. De arbitrage zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de Arbitration and Conciliation Act van 1996 of een wetswijziging daarvan. De partijen komen overeen hun geschillen te laten beslechten via de versnelde procedure van Artikel 29 van de Arbitration and Conciliation Act van 1996. De arbitrageprocedure wordt in het Engels gevoerd en de plaats van de procedure is Delhi. De rechtbanken van Delhi zijn als enige en uitsluitend bevoegd voor alle arbitrale verzoeken.

5. Voor zover het Verkozen Land een land in Europa is (zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Polen of Nederland) of Turkije, zal deze Overeenkomst worden beheerst door de wetten van het Groothertogdom Luxemburg, zonder uitvoering te geven aan eventuele principes van wetsconflicten. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en alle plaatselijke wetten ter uitvoering van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst. Voor alle geschillen of vorderingen met betrekking tot deze Overeenkomst of de Ad Services, onderwerpen Amazon, de Klant en de Adverteerder zich elk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Luxemburg Stad, Luxemburg. Niettegenstaande het voorgaande kan elk van de partijen in elke rechtbank die bevoegd is een voorlopige voorziening eisen voor een feitelijke of vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van die partij, haar Gelieerde ondernemingen of een andere partij.

6. Voor zover het Verkozen Land de Verenigde Arabische Emiraten is, wordt deze overeenkomst beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met, de wetten van het Dubai International Financial Centre. De partijen komen overeen dat alle geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, met inbegrip van alle vragen over het bestaan, de geldigheid, de schending of de beëindiging ervan, zullen worden voorgelegd aan en definitief beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels van de London Court of International Arbitration ("LCIA-regels"), die geacht worden door verwijzing in deze afdeling 6 te zijn opgenomen. Het aantal arbiters bedraagt één. De zetel of wettelijke plaats van arbitrage is het Dubai International Financial Centre, Dubai. De taal van de arbitrage is het Engels. Op alle geschillen of vorderingen die ontstaan met betrekking tot de geldigheid of de uitvoering van deze arbitrageclausule is het recht van het Dubai International Financial Centre van toepassing.

7. Voor zover het Verkozen Land het Koninkrijk Saoedi-Arabië is, zal deze Overeenkomst worden beheerst door de wetten van het Koninkrijk Saoedi-Arabië, zonder uitvoering te geven aan eventuele principes van wetsconflicten. Amazon, de Klant en de Adverteerder stemmen er ieder mee in dat elk geschil of elke vordering met betrekking tot deze Overeenkomst of de Ad Services zal worden beslecht door bindende arbitrage onder de London Court of International Arbitration (“LCIA”) Arbitrageregels zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Het aantal bemiddelaars is beperkt tot één, te benoemen in overeenstemming met het LCIA Arbitragereglement. De zetel of wettelijke plaats van arbitrage is Riyad, Koninkrijk Saudi-Arabië. De taal die tijdens de arbitrageprocedure wordt gebruikt is Engels. Niettegenstaande het voorgaande, kan elke partij een voorlopige voorziening vorderen bij een bevoegde rechtbank tegen zaken die betrekking hebben op de bescherming van Intellectuele Eigendomsrechten of schending van vertrouwelijkheidsverplichtingen.

8. Voor zover het Verkozen Land Brazilië is, zullen de wetten van Brazilië van toepassing zijn op deze Overeenkomst, zonder uitvoering te geven aan enige principes van wetsconflicten. Amazon en u stemmen er beiden mee in dat elke vordering met betrekking tot deze Overeenkomst of de Ad Services zal worden beslecht door bindende arbitrage door de Brazil-Canada Chamber of Commerce, met dien verstande dat de Klant en de Adverteerder vorderingen kunnen indienen bij een rechtbank voor kleine vorderingen indien deze in aanmerking komen en elke partij een rechtszaak kan aanspannen bij een staats- of federale rechtbank in de stad São Paulo, staat São Paulo, om inbreuk of ander misbruik van Intellectuele Eigendomsrechten te verbieden. De arbitrageprocedure zal plaatsvinden in de stad São Paulo, staat São Paulo (Brazilië) en zal worden gevoerd in het Engels, door één arbiter. Vorderingen die vanwege wettelijke beperkingen niet kunnen worden beslecht door arbitrage zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van de stad São Paulo, staat São Paulo, en de partijen doen afstand van de rechtsbevoegdheid van een ander rechtsgebied. Er is geen rechter bij arbitrage, en rechterlijke toetsing van een arbitragebeslissing is beperkt. Een arbiter kan echter op individuele basis dezelfde schade en schadevergoeding vaststellen als een rechtbank (met inbegrip van een voorlopige en declaratoire schadevergoeding of een wettelijke schadevergoeding), en moet de voorwaarden van deze Overeenkomst volgen zoals een rechtbank dat zou doen. De betaling van alle dossier-, administratiekosten en kosten van de arbiter wordt geregeld door de regels van de Brazil-Canada Chamber of Commerce. Amazon en u komen overeen dat alle geschillenbeslechtingsprocedures alleen op individuele basis zullen worden uitgevoerd en niet in een groepsvordering, geconsolideerde of representatieve rechtshandeling.

9. Voor zover het Verkozen Land Singapore is, zal het recht van Singapore van toepassing zijn op deze Overeenkomst, zonder effect te geven aan enige principes van conflicterende wetten. Om een arbitrageprocedure te starten dient u een brief met een verzoek tot arbitrage en een beschrijving van uw vordering te sturen naar 23 Church Street, #10-01, Singapore 049481. Elke arbitrage die wordt ingeleid onder deze Sectie 13.D.9 zal worden uitgevoerd door het Internationaal Arbitragecentrum van Singapore en in overeenstemming met de Regels van het Internationaal Arbitragecentrum van Singapore ("Regels"), behalve tenzij de Regels in strijd zijn met de bepalingen van deze Sectie 13.D.9, in welk geval de bepalingen van deze Sectie 13.D.9 voorrang zullen hebben en van toepassing zullen zijn. Elke arbitrage die in het kader van deze sectie 13.D.9 wordt ingeleid, zal worden geleid door één arbiter die gezamenlijk door de Partijen wordt benoemd, of bij gebreke van een dergelijke gezamenlijke benoeming, door de Voorzitter van het Internationaal Arbitragecentrum van Singapore. De taal die zal worden gebruikt in de procedure en tevens in alle schriftelijke documenten in een dergelijke arbitrage is Engels. De partijen komen overeen dat de arbitrage uitspraak ten uitvoer kan worden gelegd tegen de partijen bij de arbitrageprocedure of hun activa, waar deze zich ook bevinden, en dat een rechterlijke uitspraak over de tenuitvoerlegging van de arbitrage uitspraak kan worden gedaan in elke rechtbank met rechtsbevoegdheid. De partijen doen hierbij ook onherroepelijk afstand, en sluiten elk recht uit, van het in beroep gaan bij een rechtbank in een rechtsgebied tegen een dergelijke beslissing of uitspraak, of het verzoeken om een herziening of herziening van een dergelijke beslissing of uitspraak door een rechtbank in welk rechtsgebied dan ook. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van ieder der partijen om geschillen ter beslechting aan de rechter voor te leggen wanneer dit noodzakelijk is om het onderwerp van de actie veilig te stellen  door middel van een procedure tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening of een verklaring voor recht.E. Overdracht; Rechtsopvolgers. De Klant mag deze Overeenkomst niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen (a) onze verplichtingen nakomen of onze rechten uit hoofde van deze Overeenkomst uitoefenen door middel van een of meer van onze Gelieerde Ondernemingen en (b) deze Overeenkomst overdragen aan een Gelieerde Onderneming of in verband met een fusie, reorganisatie, verkoop van alle of vrijwel alle activa van Amazon of een soortgelijke transactie. Onder voorbehoud van de beperkingen in deze paragraaf is deze Overeenkomst bindend voor, in het voordeel van en afdwingbaar door de partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.

10. Voor zover het Verkozen Land de Arabische Republiek Egypte is, wordt deze Overeenkomst beheerst door, en geïnterpreteerd overeenkomstig, de Wetten van de Arabische Republiek Egypte.  De Partijen komen overeen dat alle geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, met inbegrip van alle vraagstukken betreffende het bestaan, de geldigheid, de schending of de beëindiging daarvan, zullen worden voorgelegd aan en definitief worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van het Regionaal Centrum voor Internationale Handelsarbitrage te Caïro (CRCICA), zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het "CRCICA-reglement"), dat geacht wordt bij verwijzing in deze afdeling te zijn opgenomen. Het aantal arbiters bedraagt één. De zetel of wettelijke plaats van arbitrage is Caïro, Egypte. De taal van de arbitrage is Engels. Op alle geschillen of vorderingen die ontstaan in verband met de geldigheid of de tenuitvoerlegging van deze arbitrageclausule is het recht van de Arabische Republiek Egypte van toepassing. Niettegenstaande het voorgaande kan elke partij bij elke bevoegde rechtbank een voorlopige voorziening vragen voor zaken met betrekking tot de bescherming van Intellectuele Eigendomsrechten of schending van vertrouwelijkheidsverplichtingen.

E. Overdracht; Rechtsopvolgers. De Klant mag deze Overeenkomst niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen (a) onze verplichtingen nakomen of onze rechten uit hoofde van deze Overeenkomst uitoefenen door middel van een of meer van onze Gelieerde Ondernemingen en (b) deze Overeenkomst overdragen aan een Gelieerde Onderneming of in verband met een fusie, reorganisatie, verkoop van alle of vrijwel alle activa van Amazon of een soortgelijke transactie. Onder voorbehoud van de beperkingen in deze paragraaf is deze Overeenkomst bindend voor, in het voordeel van en afdwingbaar door de partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.

F. Relatie tussen de partijen; Niet-exclusiviteit; Voorbehoud van rechten. Elke partij is een onafhankelijke contractant, en niets in deze Overeenkomst creëert een relatie van partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger of dienstverband tussen de partijen. De Klant zal niet bevoegd zijn om aanbiedingen of verklaringen te doen of te accepteren uit onze naam. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst, zal niets in deze Overeenkomst of de uitvoering ervan, of dat anderszins geïmpliceerd zou kunnen worden door de wet, de Klant enig recht, titel of belang, al dan niet geïmpliceerd, in of op de Intellectuele-eigendomsrechten van Amazon toekennen. Amazon behoudt zich uitdrukkelijk alle Intellectuele-eigendomsrechten voor die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend. Onverminderd de algemene strekking van het voorgaande behoudt Amazon de eigendom van de Ad Services. Niets in deze Overeenkomst leidt tot het opheffen of aantasten van het recht van Amazon om de Materialen van de Klant te gebruiken zonder toestemming van de Klant, voor zover dat gebruik zonder licentie van de Klant is toegestaan krachtens de Wet (zoals 'fair use' onder de copyrightwetten van de Verenigde Staten of 'referential use' onder de handelsmerkwetten) of is toegestaan krachtens een geldige licentie van de Klant onder een afzonderlijke overeenkomst of van een derde partij.

G. Kennisgevingen. Wij kunnen een kennisgeving krachtens deze Overeenkomst aan de Klant doen door (i) de publicatie van een kennisgeving op de Advertising Console, (ii) het verzenden van een bericht naar het e-mailadres dat op dat moment gekoppeld is aan de Advertising Console-account van de Klant, (iii) het verzenden van een kennisgeving naar het adres zoals vermeld in de toepasselijke IO, of (iv) via vergelijkbare middelen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn e-mailadres up-to-date te houden. Wij kunnen ook met de Klant communiceren via elektronische weg en in andere media, en de Klant stemt in met deze communicaties, ongeacht eventuele “E-mailvoorkeuren” (of vergelijkbare voorkeuren of verzoeken) die de Klant mogelijk heeft aangegeven op de website van Amazon of via andere kanalen. De Klant moet ons alle kennisgevingen in het kader van deze Overeenkomst bezorgen door gebruik te maken van de middelen die Amazon ter beschikking stelt op de Advertising Console (zoals “Contact Us”) of via aangetekend schrijven naar het adres zoals vermeld in de toepasselijke IO.

H. Interpretatie. Wanneer gebruikt in deze overeenkomst, tenzij anders vermeld: (a) worden de termen “includes” (omvat), “including” (met inbegrip van), “for example” (bijvoorbeeld), “for instance” (bijvoorbeeld), “such as” (zoals) en andere soortgelijke termen geacht de term “without limitation” (zonder beperking) onmiddellijk daarna te omvatten; (b) betekenen de uitdrukkingen “we may” (wij kunnen), “we will determine” (wij zullen bepalen) en andere vergelijkbare termen dat Amazon volledig naar eigen keuze kan beslissen over de toepasselijke kwestie; en (c) wordt de vermelding van websites in deze Overeenkomst geacht ook te verwijzen naar eventuele opvolgende of vervangende websites. De koppen van de artikelen en paragrafen van deze Overeenkomst dienen slechts voor het gebruiksgemak en zijn niet bedoeld om de interpretatie of de constructie van enige bepaling van deze Overeenkomst te beïnvloeden. In geval van conflict tussen het Advertentiebeleid, een IO en deze Overeenkomst, (i) zal de IO, wat het conflict betreft, voorrang hebben op de Overeenkomst en het Advertentiebeleid, maar uitsluitend voor de Campagnes die deel uitmaken van de IO; en (ii) zal, wat het conflict betreft, het Advertentiebeleid voorrang hebben op de Overeenkomst. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze Overeenkomst en het Beleid in het Engels zijn opgesteld. (Hierna volgt een Franse vertaling van de vorige zin: À la demande expresse des parties, la présente convention ainsi que les politiques publicitaires ont été rédigées en anglais). De versie van deze Overeenkomst in het Engels, met inbegrip van het Advertentiebeleid, is de definitieve wettig bindende versie. Vertalingen zijn mogelijk alleen beschikbaar voor het gebruiksgemak.

I. Suggesties en andere informatie; Overmacht. De Klant kan ervoor kiezen om suggesties, ideeën of andere feedback (“Suggesties”) aan ons te verstrekken in verband met de Ad Services (inclusief alle daarmee gepaard gaande technologie of content). Het zal ons vrij staan om alle rechten op deze Suggesties uit te oefenen zonder beperkingen en zonder vergoeding voor de Klant. Met het oog op de samenwerking met officiële verzoeken, de bescherming van onze systemen en klanten, of de integriteit van onze activiteiten en systemen, kunnen wij alle informatie oproepen en bekendmaken die wij nodig achten, met inbegrip van de contactgegevens, IP-adressen en de verkeersinformatie, gebruiksgeschiedenis en gepubliceerde content van Gebruikers. Van tijd tot tijd kunnen wij suggesties doen inzake het gebruik van de Advertising Console of voor de Advertenties of Campagnes van de Klant. De Klant is als enige verantwoordelijk voor enig gevolg dat hij geeft aan onze suggesties. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor een vertraging of de niet-nakoming van enige van onze verplichtingen krachtens deze Overeenkomst ingeval de vertraging of niet-nakoming het gevolg is van factoren buiten onze redelijke controle.

J. Wetsconflicten. Voor zover het Verkozen Land de Verenigde Arabische Emiraten of het koninkrijk Saoedi-Arabië is, en niettegenstaande het tegendeel hierin, zal niets in deze Overeenkomst worden geïnterpreteerd of opgevat om een partij ertoe aan te zetten of te verplichten op enigerlei wijze te handelen (met inbegrip van het al dan niet ondernemen van acties in verband met een transactie) die niet in overeenstemming is met of bestraft wordt op grond van de Amerikaanse wet- en regelgeving, regels of vereisten die van toepassing zijn op een partij bij deze Overeenkomst.

Definities. Zoals gebruikt in deze Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Advertentie” betekent iedere advertentie of promotiecontent in welke vorm dan ook, zoals tekstgebaseerd, grafisch, interactief, mobiel, video, audio of rijke media, en alle inbegrepen tekstuele en creatieve content, de daarin opgenomen handelsmerken, en gerelateerde technologie.

Advertentiebeleid” betekent de beleidslijnen, richtlijnen, specificaties en andere informatie betreffende het gebruik van de Ad Services (zoals een beleid voor creatieve acceptatie, productvoorwaarden, technische specificaties en het beleid betreffende technologieaanbieders) die Amazon beschikbaar stelt op de Advertising Console (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt).

Ad Services Gegevens” betekent Prestatiegegevens, Sitegegevens en alle andere gegevens verstrekt, beschikbaar gemaakt of verzameld (ook door Contractanten) in verband met de Ad Services, met uitsluiting van Campagnegegevens, Vergoedingsgegevens en gegevens waar de Klant op rechtmatige wijze over kan beschikken buiten het kader van zijn deelname aan de Ad Services.

Advertising Console” betekent onze online gebruikersinterfaces en de betrokken hulpmiddelen en systemen die wij beschikbaar stellen voor de Klant in verband met de Ad Services.

Gelieerde Onderneming” betekent met betrekking tot een entiteit, iedere andere entiteit die direct of indirect zeggenschap uitoefent over, onder zeggenschap staat van, of onder gemeenschappelijke zeggenschap met deze entiteit staat. Zoals gebruikt in de voorgaande zin betekent "zeggenschap" het bezit, hetzij direct of indirect, van de macht om het management en het beleid van een entiteit te leiden of te doen leiden, hetzij door de eigendom van stemrechtverlenende effecten of anderszins.

Overeenkomstsluitende partij van Amazon” betekent (a) Amazon Advertising LLC of, als de Klant een verkoper is krachtens de Amazon Services Business Solutions Agreement, Amazon.com Services LLC, naargelang het geval, voor zover het Verkozen Land de Verenigde Staten is, (b) Amazon Online France SAS, voor zover het Verkozen Land Frankrijk is, (c) Amazon Online Germany GmbH, voor zover het Verkozen Land Duitsland is, (d) Amazon Online Italy S.r.l., voor zover het Verkozen Land Italië is, (e) Amazon Online Netherlands B.V., voor zover het Verkozen Land Nederland is, (f) Amazon Online Spain S.L.U., voor zover het Verkozen Land Spanje is, (g) Amazon Online UK Limited, voor zover het Verkozen Land het Verenigd Koninkrijk of een ander in Europa gelegen land is, met uitzondering van Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden, Polen of Nederland, (h) Amazon Japan G.K., voor zover het Verkozen Land Japan is, (i) Amazon Advertising Canada, Inc. voor zover het Verkozen Land Canada is, (j) Amazon Seller Services Private Limited, voor zover het Verkozen Land India is, (k) Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V, voor zover het Verkozen Land Mexico is, (l) Souq.com FZ LLC, voor zover het Verkozen Land de Verenigde Arabische Emiraten is, (m) Amazon Commercial Services Pty Ltd, voor zover het Verkozen Land Australië is, (n) Afaq Q Tech General Trading Company, voor zover het Verkozen Land het Koninkrijk Saoedi-Arabië is, (o) Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., voor zover het Verkozen Land Brazilië is, (p) Amazon Asia-Pacific Holdings Private Limited, voor zover het verkozen land Singapore is, (q) Amazon Online Sweden AB, voor zover het Verkozen Land Zweden is, (r) Amazon Online Poland Sp.z o.o, voor zover het Verkozen Land Polen is, (s) Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Sirketi voor zover het Verkozen Land Turkije is, en (t) Amazon Advertising Egypt LLC, voor zover het Verkozen Land de Arabische Republiek Egypte is.

EU-gegevens van Amazon” betekent de EU-gegevens die Amazon verzamelt, gebruikt of anderszins “verwerkt” (zoals gedefinieerd in de AVG) krachtens deze Overeenkomst.

BR-gegevens van Amazon” betekent de BR-gegevens die Amazon verzamelt, gebruikt of anderszins “verwerkt” (zoals gedefinieerd in de LGPD) krachtens deze Overeenkomst.

Website van Amazon” betekent de toepasselijke website van Amazon, waarvan de hoofdstartpagina de volgende url heeft: www.amazon.com, www.amazon.ca, www.amazon.com.mx, www.amazon.co.uk, www.amazon.de, www.amazon.fr, www.amazon.es, www.amazon.it, www.amazon.nl, www.amazon.in, www.amazon.co.jp, www.amazon.ae, www.amazon.com.au, www.amazon.sa, www.amazon.com.br, www.amazon.sg, www.amazon.se, www.amazon.pl, www.amazon.com.trwww.amazon.eg of www.amazon.be, inclusief eventuele subdomeinen van dergelijke website.

BR-gegevens” betekent “persoonsgegevens” in de zin van de toepasselijke wetten van Brazilië, met inbegrip van de LGPD.

Campagne” betekent een Advertentiecampagne of andere promotieactiviteit door de Klant aangekocht of beheerd via de Ad Services.

Campagnegegevens” betekent de gegevens die de Klant heeft ingevoerd of verstrekt via de Advertising Console of een IO betreffende een Campagne, met inbegrip van de types en hoeveelheden deliverables (zoals vertoningen of klikken), de Campagnedatuminformatie, de Campagnebudgetinformatie, de Advertentiebeschrijving, de Advertentieplaatsingsinformatie, de Advertentietargetinginformatie en andere Advertentiehandels- of biedingsinformatie.

COPPA” betekent de Children’s Online Privacy Protection Act (15 U.S.C. §§ 6501-6506), zoals gewijzigd, en de regels en voorschriften die in dat kader zijn uitgevaardigd.

Klantmaterialen” betekent alle Advertenties, Campagnegegevens, Vergoedingsgegevens, technologie, Handelsmerken van de Klant of andere handelsmerken, krachtens de toepasselijke wetten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komende werken, informatie, gegevens, foto's, afbeeldingen, video's en alle andere materialen en elementen die door de Klant of zijn Gelieerde Ondernemingen zijn verstrekt aan of beschikbaar gesteld voor Amazon of zijn Gelieerde Ondernemingen krachtens deze Overeenkomst of via de Advertising Console. Om twijfel uit te sluiten, de term “technologie” zoals gebruikt in deze definitie omvat niet het product of de dienst die wordt geadverteerd of gepromoot via de Ad Services.

Bestemming” betekent de content of eigendommen waar een Advertentie naar is gekoppeld of de kijker naar leidt (zoals landingspagina's).

Verkozen Land” betekent een land waarvoor de Klant zich registreert of waarin de Klant de Ad Services gebruikt.

EU-gegevens” betekent “persoonsgegevens” in de zin van de toepasselijke wetten van de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van de AVG.

Vergoedingsgegevens” betekent de gegevens betreffende de vergoedingen die de Klant kan aanrekenen aan de Adverteerders.

AVG” betekent de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/79) en eventuele implementeringen of opvolgers daarvan. Elke verwijzing naar de toepasselijke wet van de Europese Economische Ruimte, inclusief de AVG, die te allen tijde direct toepasselijk is of direct van kracht is in het Verenigd Koninkrijk is een verwijzing naar dergelijke wet zoals van toepassing in Engeland en Wales van tijd tot tijd, inclusief zoals gehandhaafd, gewijzigd, verlengd, opnieuw ingevoerd of anders ten uitvoer gelegd om of na 23.00 uur op 31 januari 2020.

Intellectuele-eigendomsrechten” betekent de octrooien, copyrights, handelsmerken (en de daarin begrepen goodwill), morele rechten, handelsgeheimrechten en alle andere intellectuele-eigendomsrechten die ontstaan krachtens de toepasselijke wetten en alle neven- en aanverwante rechten, met inbegrip van alle rechten op registratie en vernieuwing van, en oorzaken van rechtshandelingen voor schending, verduistering van of inbreuk op een van de voorgaande zaken.

Wetten” betekent alle wetten, ordonnanties, regels, voorschriften, bevelen, licenties, vergunningen, vonnissen, beslissingen of andere vereisten, nu of in de toekomst van kracht, van een bevoegde overheidsinstantie (bijv. op federaal, staats- of provinciaal niveau, naargelang het geval), met inbegrip van wetten betreffende reclame, het internet, de persoonlijke levenssfeer (inclusief de California Consumer Privacy Act van  2018 (zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act van 2020), de Virginia Consumer Data Protection Act, COPPA, Consumer Protection Act (Quebec), de Personal Information Protection and Electronic Documents Act en de EU-richtlijnen en verordeningen van het Europees Parlement (met inbegrip van de AVG en de Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement) en de implementatie van dergelijke richtlijnen door een lidstaat van de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk in nationaal recht), de Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations van Japan, de Mexicaanse wetten inzake gegevensbescherming, en oneerlijke bedrijfspraktijken, de Braziliaanse Consumer Protection Code, de Braziliaanse Civil Rights Framework for the Internet, de Braziliaanse General Data Protection Law (LGPD), de Turkse Gegevensbeschermingswet Nr. 6698, en de Egyptische Gegevensbeschermingswet Nr. 151/2020.

LGPD” betekent de Braziliaanse Federale Wet 13,709/2018 (ook bekend als de Braziliaanse Algemene Wet Gegevensbescherming).

Prestatiegegevens” betekent alle gegevens betreffende de prestaties van een Advertentie of Campagne krachtens deze Overeenkomst, die zijn verzameld tijdens de levering van dergelijke Advertentie of Campagne, of die zijn verstrekt door de Advertising Console in verband met de levering van een Advertentie of Campagne (inclusief het totale aantal vervulde vertoningen, het totale aantal klikken op deze vertoningen, en of een Kijker een Advertentie heeft gezien of erop heeft geklikt (dus gegevens op Gebruikersniveau)), maar met uitsluiting van Sitegegevens en Campagnegegevens.

PII” betekent gegevens die, op zichzelf of in combinatie met andere persoonlijke of identificerende informatie die gekoppeld is met of kan worden gekoppeld aan een specifieke persoon, kan worden gebruikt voor het identificeren, bereiken of nauwkeurig lokaliseren van een persoon, met inbegrip van de naam, initialen, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer of door de overheid uitgegeven identificatiegegevens van de betrokkene. In de context van Advertenties die gericht zijn op Gebruikers gevestigd in Japan omvat “PII” ook persoonlijke informatie in de zin van Artikelen 2.1 en 2.2 van de Personal Information Protection Law van Japan, zoals gewijzigd, en iedere implementatie van dergelijke wetten in richtlijnen, bevelen of richtsnoeren uitgevaardigd door een toepasselijke bevoegde autoriteit, met inbegrip van het Personal Information Protection Committee. In de context van Advertenties die gericht zijn op Gebruikers gevestigd in Canada, betekent “PII” “persoonlijke informatie” zoals gedefinieerd in de Personal Information Protection and Electronic Documents Act en in wezen vergelijkbare provinciale wetten. PII omvat geen
 EU-gegevens. In de context van Advertenties die gericht zijn op Gebruikers gevestigd in Brazilië, omvat “PII” ook persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens in de zin van de LGPD, zoals gewijzigd, en iedere implementatie van dergelijke wetten in richtlijnen, bevelen of richtsnoeren uitgevaardigd door de nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

Uitgever” betekent een entiteit of persoon die Advertentieplaatsingen beschikbaar stelt via de Ad Services, wat Amazon of zijn Gelieerde Ondernemingen kan omvatten.

Uitgeverseigendom” betekent een website, app, apparaat of ander online aanwezigheidspunt of fysiek aanwezigheidspunt die of dat Advertentieplaatsingen bevat die beschikbaar zijn gesteld door een Uitgever voor aankoop of levering via de Ad Services.

Herbestemming” betekent (a) de retargeting van een Gebruiker of apparaat,
 (b) het creëren, aanvullen of bijvoegen aan een profiel van een Gebruiker of apparaat, of
 (c) het identificeren van een Gebruiker of apparaat, telkens met uitzondering van de doeleinden van frequentieplafonnering of geo-targeting.

Sitegegevens” betekent alle gegevens die (a) onze vooraf bestaande gegevens zijn die worden gebruikt of beschikbaar gesteld door ons of onze Gelieerde Ondernemingen via de Ad Services, met inbegrip van onze advertentieprijzeninformatie, advertentieplaatsingskosten en voorraadgegevens, en targeting- en publieksgegevens, (b) worden verzameld tijdens de levering van een Advertentie of Campagne die leidt of kan leiden tot de identificatie van ons, een Gebruiker of apparaat, onze Gelieerde Ondernemingen, Uitgeverseigendom, of het merk, de content of de context van Uitgeverseigendom, of Gebruikers als zodanig, of (c) worden verzameld betreffende Gebruikers of apparaten op een Uitgeverseigendom, met uitsluiting van Prestatiegegevens.

Gebruiker” betekent een gebruiker van een website, portal, browser, apparaat, app of andere online dienst.